...

Rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Datum: 5. 2. 2020

Vzdělávací program Průvodce cestovního ruchu byl vytvořen v rámci projektu Rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/03.0007 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základním cílem vzdělávacího kurzu Průvodce cestovního ruchu je připravit uchazeče na výkon povolání průvodce cestovního ruchu. Absolvent programu bude schopen provádět v českém a anglickém jazyce a poskytovat výklad o kulturním a přírodním dědictví ČR s důrazem na Pardubický kraj.

Tento vzdělávací kurz je vytvořen v souladu s nároky hodnoticího standardu  pro profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu (65-021-N) uvedenými v Národní soustavě kvalifikací, dle kterého bude v závěru kurzu ověřeno, jestli uchazeči disponují všemi potřebnými kompetencemi a mohou tak získat osvědčení o této profesní kvalifikaci.

Posluchači v průběhu prezenčního a distančního vzdělávání projdou 7 povinnými vzdělávacími moduly, získají tištěné výukové materiály a přístup do e-learningového prostředí.

01 Modul – Historie ČR a světové dějiny

(25 hodin prezenčně, 10 hodin distančně)

Cílem modulu Historie ČR a světové dějiny je seznámit posluchače s historií a dějinami kultury v ČR s důrazem na Pardubický kraj. Uchazeč bude dále seznámen se světovými dějinami a dějinami kultury. Cílem modulu je dále vytvoření dovedností využívat těchto vědomostí v práci průvodce s klienty.

Modul 02 – Geografie ČR a světový zeměpis

(25 hodin prezenčně, 10 hodin distančně)

Výukový modul Geografie ČR a světový zeměpis poskytne základní informace o geografii České republiky s důrazem na Pardubický kraj a zeměpisu Evropy a ostatních světadílů. Modul je zaměřen nejen na teoretické informace, ale také na využití získaných znalostí zeměpisu ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Modul 03 – Životní prostředí

(10 hodin distančně)

Výukový modul Životní prostředí je zaměřen na trvale udržitelný cestovní ruch a životní prostředí. Posluchači se obeznámí s vlivy cestovního ruchu na životní prostředí a také s možnými příspěvky cestovního ruchu k ochraně životního prostředí. Část modulu je věnována ekoturismu jako významnému specializovanému segmentu trhu cestovního ruchu. Absolvent modulu se dále seznámí s konceptem politiky cestovního ruchu šetrné k životnímu prostředí (principy WWF, Agenda 21).

Modul 04 – Politické systémy

(10 hodin distančně)

Absolvent modulu Politické systémy získá orientaci v současném právním a politickém systému ČR. Dále získá povědomí o současném právním a politickém systému EU. Cílem modulu je vytvoření dovedností využívat těchto vědomostí ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Modul 05 – Technika cestovního ruchu

(15 hodin prezenčně, 5 hodin praxe)

Cílem modulu Technika cestovního ruchu je seznámit uchazeče s podrobnými tematickými znalostmi reálií a specifik v cestovním ruchu. Absolvent bude schopen připravit výklad průvodce a nabídku průvodcovských služeb. Dále bude připraven vést skupinu v nejrůznějších podmínkách a prostředích a provádět výklad. Naučí se zohledňovat osoby se speciálními potřebami v práci průvodce a uplatňovat právní a ekonomické aspekty při výkonu práce průvodce. Bude schopen prokázat znalosti techniky služeb cestovního ruchu a uplatnit profesní jednání a komunikaci. V modulu je vytvořen široký prostor pro nácvik komunikačních a organizačních dovedností a schopností řešit standardní i neobvyklé problémy spojené s provázením klientů.

Modul 06 – Cizí jazyky

(70 hodin prezenčně)

Vzdělávací modul Cizí jazyky rozvíjí jazykové (ústní i písemné) dovednosti frekventantů v oblasti témat spjatých s cestovním ruchem. Tento modul je nabízen v anglickém jazyce. Těžištěm modulu je praktické procvičování konverzace a psaní a porozumění krátkým textům.

Modul 07 – Komunikace

(20 hodin prezenčně)

Výukový modul Komunikace seznámí posluchače s postupy efektivní komunikace. Posluchači získají nejen praktické návody, ale i vysvětlení, na jakých základech komunikace stojí. Výuka je vedena formou výkladu s diskusemi a praktickými ukázkami (modelové situace). Značná pozornost je věnována nácviku efektivního chování a komunikace průvodce v nejrůznějších situacích při práci s jednotlivci i skupinami.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme